มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาเพ่อสร้างขวัญกำลังใจที่เสียสละ ในการมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

                    เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวรายงาน ตามที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติได้รับการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นตัวแทนในการวางแผนดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและขับเคลื่อนการทำงานจนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการทำงาน กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละ และจิตอาสาเข้ามาปฏิบัติงานผู้นำนักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2562