Accessibility Tools

คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

      วันที่ 28 มีนาคม 2566 ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ เทวัญดารา บีช วิลล่า กุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทางคณะครุศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยการบูรณาการ PTRU Model สู่การปฏิบัติในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยอาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร