Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมครูผู้สอนมวยไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2566

      วันที่ 27 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมครูผู้สอนมวยไทยในสถานศึกษา ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี โดยดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศและผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมในพิธี ซึ่งผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์ไทยกล่าวรายงาวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ฝึกมวยไทยได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์การฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐาน สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิคไปขยายผลเพื่อการสอนมวยไทยในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกีฬามวยไทยให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีต่อไป สำหรับการอบรมครั้งนี้มีครูมวยไทยและนักศึกษาโครงการปริญญาในค่ายมวยร่วมเป็นวิทยากรการอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 2 และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีระหว่าวันที่ 27-28 มีนาคม 2566

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร