Accessibility Tools

สัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีความโดดเด่น และการออกแบบแผนการเรียนรู้ ฯ

      ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมผศ.อรรถพล อุส่ยพันธ์ รองอธิการบดี ฯ ร่วมสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีความโดดเด่น
และการออกแบบแผนการเรียนรู้ แบบ DSMCRU : Active Learningเพื่อรองรับกับการจัดการเรียนการสอน


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร