Accessibility Tools

สำนักงานอธิการบดีจัดโครงการอบรมการดับเพลิง ประจำปี 2566

      วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดับเพลิง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยงานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมไฟไหม้ต่างๆเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งในการอบรมมีนายบุญคง จันทร์เพ็ญนุกูล และคณะเป็นวิทยากรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร