Accessibility Tools

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะตรวจติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

      วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และคณะในการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 โดย ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีฯ ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะอาจารย์ นักวิจัยร่วมให้การต้อนรับ
      ในการนี้อธิการบดีได้มีการนำเสนอภาพรวมการบริหรงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและแลกเปลี่ยนประเด็นการการหนุนเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ ววน. ตามหนโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณของทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF)
      ทั้งนี้อาจารย์และนักวิจัยได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัย ภายไต้แผนงานวิจัย งานวิจัยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และการรายงานผลสำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      และยังได้รับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดขยายผลการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูงเชิงสุขภาพ และผลักดัน soft power มวยไทย-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมูลค่าสูง

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา