มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับโล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ระดับ 3.69 คะแนน

                    วันที่ 21 กันยายน 2563 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนางสาวนันท์นภัส มีถาวร หัวหน้าตรวจสอบภายในเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลางประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐ 43 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีผลด้านการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาพรวมเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ระดับ 3.69 คะแนน โดยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีงานประกันคุณภาพตรวจสอบภายใน จากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ