สำนักงานก.พ.ประชุมซักซ้อมครู อาจารย์เตรียมจัดสอบวัดความรู้ทั่วไป ภาค ก.สนามสอบราชบุรี

                    วันที่ 19 ก.ย. 63 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ได้มอบหมายมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยงานกลางดำเนินการสอบและประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) โดยมีครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์สอบราชบุรีร่วมประชุม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุคราะห์ราชบุรี เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบสนามราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 63 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดสอบครั้งนี้ สำหรับศูนย์สอบจังหวัดราชบุรีมีผู้สมัครสอบจำนวน 24,996 คน แบ่งการจัดสอบ 7 สนามสอบประกอบด้วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรี โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนิช) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์อำเภอจอมบึง) และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(ศูนย์เมืองราชบุรี) บายพาส ต.ดอนตะโก อ.เมืองจ.ราชบุรี