ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชถัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) สัญจรจังหวัดชุมพร

       วันที่ 26 มกราคม 2566 นายเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) สัญจรจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีผศ.รพีพรรณ กองตูม ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณบดีของแต่ละคณะร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะที่ปรึกษาคสม.ในการประชุมครั้งนี้ โดยในการประชุมมีวาระเรื่องต่างๆและวาระพิจารณาในประเด็นเรื่อง การสนับสนุนโครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและเปิดตลาดพื้นที่เป้าหมายใหม่ของแต่ละคณะพร้อมการจัดสรรทุนการศึกษา ตลอดจนการประสานความร่วมมือภาคเอกชนและเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์กับการมีงานทำ ในการนี้ทางคณะได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและผลิกโฉมมหาวิทยาลัยกับการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร