รองอธิการบดีฝ่ายสุขภาวะองค์กรและพัฒนานักศึกษาและคณะ นำนักศึกษาวิศวกรสังคมจัดกิจกรรมการลี้ยงไส้เดือนและการทำทำปุ๋ยจากตอเห็ดเหลือใช้ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในการทำปุ๋ย และน้ำหมัก

       วันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฝ่ายสุขภาวะองค์กรและพัฒนานักศึกษาและคณะ นำทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมลงพาผู้สูงอายุ ในอำเภอจอมบึงทำกิจกรรมการลี้ยงไส้เดือนและการทำทำปุ๋ยจากตอเห็ดเหลือใช้ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในการทำปุ๋ย และน้ำหมัก นอกจากนี้ได้มีการทำแพคเกจ และขายปุ๋ยทางออนไลน์ เพื่อไปใส่พืชผักสวนครัวสร้างรายได้สร้างงานให้กับผู้สูงอายุและชุมชน โดยได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร