Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”

       วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม” นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวต้อนรับ โดยนางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานจัดงาน ซึ่งผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาเขตภาคกลางและภาคตะวันออกร่วมในพิธี ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่การเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต
       สำหรับกิจกรรมในงานจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แบ่งการแข่งขันเป็นระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับการศึกษาพิเศษ แบ่งเป็นกลุ่มสาระต่าง ๆ กว่า 200 กิจกรรม อาทิ คณิตศาสตร์ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยการแข่งขันจะจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสถานศึกษากระจายไปตามอำเภอในจังหวัดราชบุรี

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร