ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

      วันที่ 24 มกราคม 2566 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 อาคารอำนวยการโดยมีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรจอมบึง ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 และคณะร่วมประชุมวางแผนในการจัดการจราจรและสถานที่จอดรถในการจัดงานและพิธีเปิดงานในวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นเจ้าภาพการจัดงานระหว่างวันที่ 25-27 มกาคม 2566 ซึ่งสนามการแข่งขันในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดราชบุรี

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร