Accessibility Tools

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

      วันที่ 24 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฯพร้อมหัวหน้าหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องระดับคณะและหน่วยงานร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งการทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยได้พิจารณาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 5 มาตรฐานประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร