ค่าย "สานฝันฉันอยากเป็นครูประถมศึกษา หัวใจครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

      วันที่ 21 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดค่าย "สานฝันฉันอยากเป็นครูประถมศึกษา หัวใจครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร