การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566

      วันที่ 20 มกราคม 2566 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภาประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุม ซึ่งมีวาระพิจารณาในเรื่องต่างๆ รวมถึงวาระการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯนำเสนอจำนวน 2 คนประกอบด้วย ผศ.ดร.สันติ รักษาวงศ์ และผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ โดยสภามหาวิทยาลัยให้มีการแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาคณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตอบข้อสักถามในประเด็นต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร