Accessibility Tools

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566

      วันที่ 18 มกราคม 2566 นายโกวิท ศรีไพโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มีการยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัยและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายและอื่นๆมีหน้าที่และอำนาจจัดทำ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ร่างกฎ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เสนอแนะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัมนาและแก้ไขปรับปรุง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมมีวาระพิจารณาร่างระเบียบและประกาศต่างๆก่อนที่จะมีการเสนอกับสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร