ประชุมการนำเสนอความคิดเห็นการขับเคลื่อนจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

      วันที่ 18 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะประธานอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมการนำเสนอความคิดเห็นในการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการโดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีครุศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนด้านการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนพร้อมภาคีเครือข่ายร่วมประชุมนำเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆในการขับเคลื่อนจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัดกระบวนการและสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันให้กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลการจัดการศึกษาทั้งในระดับจังหวัด ภาคและระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนหนุนเสริมให้เกิดการเปลี่นแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนในประเด็นที่เป็นจุดเน้นเชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรี และการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำในทุกระดับ ซึ่งมีแผนการขับเคลื่อนโครงการเพื่อKick Offสมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรีในเดือนเมษายน 2566

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร