Accessibility Tools

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.) ครั้งที่ 1/2566

      วันที่ 17 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบเรื่องต่างๆจากคณะผู้บริหารและมีวาระเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2565) (ณ สิ้นไตรมาส1) ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/มหาวิทยาลัย และค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA,BILASPUR,INDIA (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย (ร่าง) แผนการดำเนินการด้านอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร