Accessibility Tools

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือและวัดผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับอาจารย์ใหม่

      วันที่ 16 มกราคม 2566 ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดซ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือและวัดผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับอาจารย์ใหม่ ณ ไมด้ารีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมบรรยายหัวข้อ "ความสำคัญของ Active Learning กับการจัดการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย"และศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข เป็นวิทยากรหัวข้อ "พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือและวัดผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" "พัฒนาสมรรถนะการใช้เครื่องมือและวัดผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" โดยบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการครั้งนี้ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร