มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย พิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิทยากร/วิสาหกิจเริ่มต้น และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ
                    วันที่ 14 กันยายน 2563 ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกฎบัตรภาคีประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai AI Consortium ) พิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกร/วิศวกร/นักวิจัย/วิทยากร/วิสาหกิจเริ่มต้น (Super AI Engineer Development Program) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความรู้ดิจิทัล การรับรองและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ(AI Academy Alliance ) โดยศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานณ โรงละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี