Accessibility Tools

เตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2563

                    วันที่ 11 กันยายน 2563 ผศ.สุนิสา โพธิพรม นายกสโมสรอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสโมสรอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมภาคกลางวัน/พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และกิจกรรมภาคค่ำ/งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ ทั้งนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 9 รายประกอบด้วย ประเภทข้าราชการ สังกัดคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ผศ.ดร.ชวน ภารังกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ดร.อาคม เจริญสุข คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ ผศ.สุนีย์ หนูสงค์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี นางสาวปราณี สุขเกษม ประเภทลูกจ้างประจำ นายดำรง เหมาะประมาณ นายสมัย นุมัติ นายสุพรรณวงศ์ บุญจริง