พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนให้โรงเรียนขนาดเล็ก

                    วันที่ 11 กันยายน 2563 ัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนให้โรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยผู้บริหารสถานการศึกษาและคณะครูร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี อาคารอำนวยการ

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยจัดทำสื่อการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning เพื่อวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคNew Normal