ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2565

       วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุม ซึ่งวาระแจ้งเพื่อทราบจากนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งจากอธิการบดี การรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 การรายงานผลการจัดอันดับ UI GREEN University Ranking 2022 ในปี พ.ศ.2565  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโลก จำนวน 47 แห่งจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 85 ประเทศ จำนวน 1,050 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 831 ของโลก รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 และมีวาระสืบเนื่องเรื่องต่างๆ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภามหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณาจากอธิการบดี และเรื่องพิจารณาจากคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร