การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (social return on investment : SROI)

       วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (social return on investment : SROI) ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยากรโดย คุณกฤษณะ ธีรพลพิพัฒ และคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้กองนโยบายและแผนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และใช้เครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ไปใช้ในการประเมินกิจกรรม/โครงการได้จริง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร