คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังไม่มีผู้สมัครและเสนอชื่อ

       วันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมขยายเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังไม่มีผู้สมัครและเสนอชื่อ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร