ประชุมเครือข่ายชุมชนเตรียมความพร้อมการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36)

       วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) โดยมีหน่วยงานเครือข่ายชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทรพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งมีประเด็นการหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมของชุมชนตลอดเส้นทางวิ่ง และมีวาระพิจารณาการเตรียมความพร้อมดูแลต้อนรับนักวิ่งบนเส้นทางวิ่ง การนัดหมายวันเวลา รับส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้อนรับนักวิ่ง การประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรเส้นทางการแข่ง และของความร่วมือจากพี่น้องประชาชนเรื่อง การใช้เส้นทางเลี่ยง การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางวิ่งและการประสานงานในเตรียมความพร้อมด้านต่างๆของการจัดงาน โดยงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) กำหนดจัดงานวันที่ 15 มกราคม 2566

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร