Accessibility Tools

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่10/2565

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่10/2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาสหกิจศึกษา และการให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร