Accessibility Tools

พิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565  โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และคณาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับรางวัลครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร