ประชุมการติดตามผลสัมฤทธิ์ประเด็นการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ กรรมาธิการวุฒิสภา

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมประชุมการติดตามผลสัมฤทธิ์ประเด็นการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในการติดตามแผนงานตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและจัดทำและดำเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา โดยมีหน่วยราชการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแควอ้อม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร