นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศคล้องโค-สะบัดแส้งานปศุสัตว์เกษตรกําแพงแสน

       วันที่ 7  ธันวาคม 2565 คณะอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับฟาร์มเครือข่ายเรียนรู้ของสาขา(ฟาร์มโคเนื้อคุณพงศ์พันธุ์ มุสิกวัตร) พานักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคล้องโค และสะบัดแส้ ซึ่งเป็นทักษะในศาสตร์สาขาวิชาด้านการบังคับสัตว์ตามหลักวิชาชีพสัตวบาล ที่งานปศุสัตว์เกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2565 ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมหลายมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลธัญบุรี, วิทยาลัยเกษตรกรรม กาญจนบุรี และ วิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี (เขาเขียว) ในการนี้ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมทั้งประเภทคล้องโคชายและหญิง ประเภทสะบัดแส้ชายและหญิง โดยได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษา หญิง  จากทีมสัตวบาลฟันน้ำนม ประกอบด้วย - น.ส. ศรินทิพย์  คำดี  ชั้นปี 1- น.ส. อาริดา  อนุมอญ ชั้นปี 1- น.ส. อาริสา - ชั้นปี 1- น.ส. ศิริพร  หงษ์ศรี ชั้นปี 1 รางวัลชนะเลิศ สะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษา หญิง จาก น.ส เมธาวี เขียนวารี ชั้นปี 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนิสิต/นักศึกษา หญิง จาก น.ส อาริสา - ชั้นปี 1

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร