การประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมธรรมรักษา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เพาะวิสาหกิจในด้านต่างๆรวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการพัฒนาผู้ประกอบการ Startupในช่วงที่ผ่านมา

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร