ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

     วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานและทีมวิทยากรในการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ งในการประชุมมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดจัดโครงการอบรมในวัน 13-14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2  อาคารอำนวยการ


  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร