ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการจอมบึงมาราธอน

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน    จอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการจอมบึงมาราธอน  ครั้งที่ 36 ปี2566 ณ ห้องประชุมทรพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ เพื่อประชุมตรียมความพร้อมของการจัดงาน ซึ่งกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งในที่ประชุมมีการประชุมหารือเรื่องของBIBในการจัดการแข่งขันและการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการจัดงานวิ่งให้ได้มาตรฐานสาก

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร