สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวรายงานวัตุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและเติมเต็มข้อมูลผลการสังเคราะห์การดำเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสมรรถนะการสังเคราะห์องค์ความรู้นำสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

     สำหรับการอบรมครั้งนี้ ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นวิทยากรการอบรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาข้อเสนอและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่ส่งผลกระทบ ต่อยุทธศาสตร์ชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัยและผู้เข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2565
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร