วิทยาลัยมวยไทยศึกษาร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน ลงนามความร่วมมือยกระดับพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษามวยไทย

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย      อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ      ระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท มวยไทย มาเนีย จำกัด, บริษัท ทวินส์ สเปเชี่ยล จำกัด โดยผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อาจารย์บารมี ชูชัย ประธานสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษาร่วมลงนามความร่วมมือพร้อมด้วย นายสุพจน์ ลีลาพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มวยไทย มาเนีย จำกัด นายปวีณวัช ว่องประเสริฐการ รองประธานกรรมการบริษัท ทวินส์ สเปเชี่ยล จำกัดร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  และมีรศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยมวยไทยฯคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมในพิธีโดยในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านมวยไทยตั้งแต่ต้นน้าให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน
      ซึ่งทั้งสามฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย การให้ความร่วมมือในการรองรับนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้ามาเรียนรู้ธุรกิจและเข้ารับการฝึกงานเพื่อเป็นประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ ให้การสนับสนุนในกรณีที่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ต้องการนานักศึกษาในด้านการบริหารจัดการธุรกิจมวยไทยและการท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่ MTM® ให้การสนับสนุนในการเป็นวิทยากรอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจมวยไทยและการสื่อสารสารสนเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ การประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ กับ MTM® เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และให้วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและวิทยากรร่วมถึงการให้ความร่วมมือในการจัด Workshop เพื่อยกระดับทางวิชาการด้านมวยไทยร่วมกัน ในการจัดทาหลักสูตรมวยไทย เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสอนของ MTM® ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านมวยไทยออกกาลังกาย เพื่อให้สอดคล้องกับ Boutique Muaythai Fitness ให้ความร่วมมือในการจัดอบรมหลักสูตรทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยขั้นสูง และการออกประกาศนียบัตรรับรองให้กับผู้ฝึกสอนของ MTM® ให้ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านมวยไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร