Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับกรมศิลปากรและภาคีเครือข่ายเสวนาศึกษา พร้อมสำรวจมณฑปโบราณสถานวัดเขาช่องพรานสมัยอยุธยา เตรียมบูรณะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต่อยอดโครงการU2Tตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

       เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมวัดเขาช่องพราน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยอาจารย์นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมเสวนาแนวทางการอนุรักษ์ สงวนรักษา บูรณะพัฒนาจัดการมรดกวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนวัดเขาช่องพราน ซึ่งพระครูวิสุทธานันทคุณ ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน/เจ้าคณะอำเภอโพธารามเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี น.ส.ศาริสา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี น.ส.ปัทมา ก่อทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี นายมงคล นาคเนียม นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง นายสิงหา สิทธิกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลเตาปูน นายสมชายปานพวงแก้ว หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าถ้ำค้างคาว วัดเขาช่องพราน อาจารย์ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมนักวิชาการจากกรมศิลปากรและชุมชนร่วมประชุมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพิจารณาภูมิปัญญาการเก็บมูลค้าวคาวในถ้ำวัดเขาช่องพราน กับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 แนวทางการอนุรักษ์สงวนรักษา บูรณะพัฒนาจัดการมรดกวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนวัดเขาช่องพราน แนวทางในการศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ การจัดการข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดภายใต้การดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T ของตำบลเตาปูน ระยะที่ 1 ปี 2563 และการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 ประเด็นทุน ทางวัฒนธรรม การสำรวจ ศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูลด้านประวัติความเป็นมาและมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบลเตาปูน และการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2566-2570 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งในการประชุมเสวนาครั้งนี้ได้มีการหารือแนวทางการอนุรักษ์มณฑปโบราณ โบราณสถานโบราณวัตถุบนเขาช่องพราน โดยเป็นความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณะพัฒนาพร้อมกันนี้ทางคณะได้ร่วมสำรวจวางแผนในการบูรณะมณฑปโบราณ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดราช

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร