Accessibility Tools

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาฯ

       วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่เวทีกลางสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  นายพัฒนพงศ์ ฃื่นชอบ นายอำเภอจอมบึงเป็นประธานเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล  ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 โดยพลโทไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง นายดุสิต จิรภัทรากร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในฐานะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายปิยะลาภ แจ่มจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขต 3 อ.เมือง นายสมบูรณ์  เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลจอมบึง พ.ต.อ.ชินโชติ โชติศิริ รองผกก.ป.สภ.จอมบึง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและหัวหน้าหน่วยงานร่วมในพิธี ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน และเสฎฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.)กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งก่อนพิธีเปิดงานมีการแสดงชุดสืบสานตำนานศิลป์จากนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พร้อมกันนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 400,000 บาทให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นผู้รับมอบ สำหรับการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานภาคีจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 -21 พฤศจิกายน 2565 เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะถ้ำจอมพลซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ การจัดงานยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวถ้ำจอมพล และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสมที่สื่อ ชุด จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี และภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑฺสินค้าของเครือข่ายชุมชน นักศึกษาของแต่ละคณะ กลุ่มแม่บ้านทหารช่างที่นำผลิตภัณฑ์และสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน รวมถึงคารวานสินค้าราคาถูก สวนสนุกและดนตรีทุกค่ำคืนตลอดการจัดงาน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร