Accessibility Tools

การอบรม Site visit โครงการสานเสริมพลังภาคีเครื่อข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร(Mindfulness in Organization : MIO)

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานประธานในพิธีเปิดการอบรมSite visit โครงการสานเสริมพลังภาคีเครื่อข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร(Mindfulness in Organization : MIO) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  โดยนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและคณะเป็นวิทยากรการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมโครงการในครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร