Accessibility Tools

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.)ร่วมกับหน่่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (คสม.) เป็นประธานการแถลงข่าวงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 โดยผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายดุสิต จิรภัทรากร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

        ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน และการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และกรมการทหารช่าง อำเภอจอมบึง เทศบาลตำบลจอมบึง สถานีตำรวจภูธรจอมบึงและภาคีหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ และมีพิธีเปิดงานในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการแสดง แสง สี เสียง ชุด จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอำเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี ภายในงานยังมีกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมถ้ำจอมพล ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอำเภอจอมบึง รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของนักศึกษาแต่ละคณะ และจากแม่บ้านกรมการทหารช่าง เครือข่ายชุมชน คาราวานสินค้าราคาถูก สวนสนุกและดนตรีภายในงาน
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร