Accessibility Tools

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "เมล็ดพันธุ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง "เมล็ดพันธุ์เกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯร่วมในพิธีและนักเรียนร่วมกิจกรรมครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร