Accessibility Tools

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปี 2565

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมร่วมฉัตร ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวาระแจ้งสรุปรายงานงบประมาณ เงินคงเหลือของสมาคมศิษย์เก่า และมีวาระเรื่องเสนอพิจารณาดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งในการเลือกตั้งได้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคม และผลการเลือกตั้งปรากฎว่านายศุภสวัสดิ์ (เฮียเทียม) วัฒนะคุณโชติ ศิษย์เก่าอนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคนใหม่ ปัจจุบันนายศุภสวัสดิ์ (เฮียเทียม) วัฒนะคุณโชติดำรงตำแหน่งประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือเวสเทิร์นพาร์ทอินเตอร์แมค จำกัด รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร