ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

       ศูนย์สหกิจศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรื่องความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์COVID-19 และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยทีมวิทยากรอาจารย์ ดร.ชลธิรา กาวไธสง อาจารย์ภณิชชา  จงสุภางค์กุล อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ อาจารย์รัชดาพร ฐานมั่น อาจารย์นัฏกร  สุขเสริม คณะอาจารย์จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นวิทยากรการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานภายใต้สถานการณ์COVID-19 และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาเทคโนโลยดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จะออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร