ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

       วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบจากเลขานุการ เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายงานผลการประเมินภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน 2565) เรื่องสืบเนื่อง สรุปผลการประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2565) พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวาระเรื่องอื่นๆ การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร