Accessibility Tools

พิธีมอบเกียรติบัตรจิตอาสาให้กับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น

       วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรจิตอาสาให้กับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษ สุขเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะร่วมพิธี ผศ.อังคณา โรจนไพมูลย์ กรรมการมูลนิธิฯกล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรม เนื่องด้วยนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นที่มีจิตสาธารณะ เสนอตนร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง ในงานวิ่งเขาประทับช้างเทรล เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ในหน้าที่รับลงทะเบียนนักวิ่ง ประสานงานกับฝ่ายมอบรางวัล รับฝากของต้อนรับแขกVIP เก็บข้อมูลเพื่อใช้ประเมินผล ซึ่งทุกคนผ่านการworkhopฝึกซ้อมเตรียมงานล่วงหน้าตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อเชิดชูเกียรติจึงได้จัดกิจกรรม"วันเกียรติยศ" มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่าจิตอาสาบัณฑิตคืนถิ่น และและนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นจำนวน 21 คน จากนั้นนางสาวศรัณย์พร ราห์มาน ศิษย์เก่าโครงการบํณฑิตคืนถิ่นได้นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาที่ทรงมีพระหากรุณาธิคุณ รับบัณฑิตคืนถิ่นไว้ในโครงการพระราชดำริ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร