โครงการขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์และยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตำบลปากช่อง

       โครงการขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์และยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG "กิจกรรมส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า : การผลิตปุ๋ยไส้เดือนจากก้อนเห็ดเก่า" นำโดย อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเห็ดและผักหลากชนิดปลอดสารพิษ สู่ชีวิตพอเพียง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มประโยชน์และมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้ง ภายใต้เงื่อนไขการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน #ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร