Accessibility Tools

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคนใหม่

       วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าพบผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคนใหม่ ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี และคณะได้หารือเกี่ยวกับการของความร่วมมือมหาวิทยาลัยในการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ต่อไป


  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร