ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ม.) ครั้งที่ 6/2565

       วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดร.กำพล วันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ก.อ.ม.) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุม ซึ่งมีวาระพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร