การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษาวาระพิเศษ เพื่อหารือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

       วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีประชุมวาระพิเศษเพื่อหารือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนเเต่ละวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาPC GEและวิชาเอก ให้มีการบริหารจัดการในชั้นเรียนรองรับกับการพัฒนาการเรียนการสอนเเนวใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการเรียนการสอนในชั้นเรียน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร