Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในเยาวชน

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2565 นายโอภาส คุรุปราการกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในเยาวชน กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีร่วมพิธี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งนายธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ในนามประธานกลุ่มกระบวนทัศน์ใหม่ (กลุ่มที่ 1) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ สำหรับการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนให้ความรู้ด้านกฎหมายพัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในเยาวชน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในเด็กเยาวชน โครงการด้วยรักห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทรและโครงการศาลเคลื่อนที่ มอบสิ่งดีๆสู่เยาวชน ในการนี้เพื่อให้นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ในหัวข้อการอบรมไปใช้ประกอบการผลิตสื่อดิจิทัล ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร