สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะด้ำนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะด้ำนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรมภายใต้การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ซึ่งมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยร่วมในพิธี อาจารย์ ว่าที่ รอ.ไพฑูรย์ เหม็อนเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายวชาการ นวัตกรรมและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งทางสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน สำหรับการดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้มีนายสุรศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์ วิทยากรความปลอดภัยให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการระหว่าง  วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 40 คน จาก 16 สถานประกอบการในจ.ราชบุรีและใกล้เคียง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร